Автобиография

 KrasimirEnimanevPhoto

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на

професор, доктор на науките, инженер

Име

Красимир Иванов Ениманев

Адрес

7001 Русе, ул. ”Иларион Макариополски” № 14

Телефони

GSM (+359) 887 474 212

Email

enimania@abv.bg

Дата и място на раждане

24.07.1958 г.

Преподавани дисциплини във ВУЗ

Име на дисциплината •

Русенски университет „Ангел Кънчев”:

 • Териториално селищно устройство”

 • Индустриален инженеринг”

 • Производствен мениджмънт и инженеринг”

 • Устойчиво развитие на регионите”

 • Организация и управление на индустриалното производство”

 • Икономика на предприятието”

 • Управление на фирмата”

 • Икономика на социалната и институционалната инфраструктура”

Висше училище по телекомуникации и пощи”-гр.София

 • Организация на пощенските услуги

 • Управление на човешките ресурси

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”:

 • Сградостроителство и архитектура”

 • Архитектура на инженерните съоръжения”

Технически университет – София:

 • Териториално устройство и инфраструктура”

Трудов стаж

Дати (от-до) • Име на работодателя • Заемана длъжност

1997 – до днес Преподавател – РУ ”Ангел Кънчев”, Висше училище по телекомуникации и пощи”-гр.София,, Варненски свободен университет, Технически университет – София

1990 – 1997 Строително обединение ”Дунавски строител” – председател

1983 – 1990 Строително предприятие БКС-Русе” – началник група обекти, пом.-ген.директор

Висше образование

Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификация

1986 – 1987 ВИНС – Варна, „Икономика и управление на строителството”

1978 – 1983 ВИАС – София, „Промишлено и гражданско строителство- Конструкции” /пълна проектантска способност/

1976 – 1978 Българска армия – Школа за запасни офицери, Офицер от резерва (полковник)

Научна степен и научно звание

Година на получаване шифър на научната специалност

2014 Образователно – квалификационна степен „Доктор на науките”, диплом ВСУ „Черноризец Храбър”-16.10.2014г.

2010 Научно звание „професор”, Свидетелство на ВАК № 26572/ 08.11.2010 г.

02.18.02 „Механизация и електрификация на животновъдството”

2003 Научно звание „доцент”, Свидетелство на ВАК № 21947/ 14.06.2003 г.

05.02.21 „Организация и управление на производството

1999 Образователно-квалификационна степен „доктор”, Диплом на ВАК 26309/ 08.09.1999 г. 

02.18.02 „Механизация и електрификация на животновъдството”

Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации)

 • Енергийната ефективност и инженерингови модели

 • Сградостроителство и архитектура

 • Национална сигурност и отбрана /изграждане на военния резерв на Българската армия/

Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)

Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици)

2008 Виена, Австрия – European Management Centre

2007 Букурещ, Румъния – Военна академия на офицери от запаса

2005 Одеса, Украйна – Военна академия на офицери от запаса

2002 Страсбург, Франция – Международна военна академия на CIOR /НАТО/

2001 Мадрид, Испания – Международна военна академия на CIOR /НАТО/

Участие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)

Година • Тема • Организация

2007 – 2008 Проект НИФ – № ИФ-00-04-199 Технико-икономическо проучване за производство на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми – Ръководител проект

2004 – 2006 Creation of preconditions for commune planning in Giurgiu – Ruse region, RO 2004/016-784.01.04.01.06 Член на комисията по инфраструктурата

2007 – 2010 Корпоративна социална отговорност за МСП и

Консултативните институции в България – European Management Centre – Ръководител проект

2007 – 2010 Изграждане и укрепване на мрежа от национални и международни партньорства European Management Centre Ръководител проект

2007 – 2010 Програма по генерален мениджмънт – European Management Centre – Ръководител проект

2000 – 2007 ПРООН – „Фонд за регионални инициативи”, „Социално – инвестиционен фонд”

Научни публикации

(за последните 5 години)

 • Монографии, студии

 1. Ениманев, Кр. Изследване параметрите на огражденията към зоосгради. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 2. Ениманев Кр., Кр. Мартев, В. Стоянов. Изследване влинието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 3. Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов, Ениманев Кр. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 4. Мартев Кр., Кр. Ениманев, В. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради. Известие на Съюза на учените в град Русе, 2, 1999.

 5. Стоянов В., К. Андонов, Кр. Мартев, Кр. Ениманев. Моделиране на температурно -влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 6. Ениманев Кр. Изследване на технологични показатели, осигуряващи миклоклимата в животновъдна сграда с аерация. Автореферат на дисертация за присвояване на образователна и научна степен “доктор”, Русе, 1999.

 7. Ениманев Кр. Модел и бизнес-план за преустройство на панелни животновъдни сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 2, 2001.

 8. Ениманев Кр. Енергоикономична схема и бизнес-план за преустройство на животновъдни сгради тип ДЖИ-ДЖИ. Механизация на земеделието, 5, 2001.

 9. Ениманев Кр. Оценка влиянието на климатичните райони при разработване на бизнес-проекти за плодохранилища. Механизация на земеделието, 4, 2001.

 10. Ениманев Кр. Ефективни бизнес-схеми при строителство на обекти в селското стопанство. Механизация на земеделието, 2, 2001.

 11. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия. Икономика и управление на селското стопанство, 3, 2001.

 12. Андонов К., Кр. Ениманев, А. Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци. Механизация на земеделието,10, 2001.

 13. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building. Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, Number 1, 2002.

 14. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energyeconomical livestock buildings. “Energy еfficiency and agricultural engineering’2002 International Scientific Conference in Rousse, Bulgaria, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, vol.1, 2002.

 15. Ениманев Кр. Инженеринг на моделна животновъдна сграда с аерация. Селскостопанска техника, 5, 2001.

 16. Ениманев Кр., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 6, 2000.

 17. Ениманев Кр., К. Андонов. Модел за управление на бизнес-проекти при разработване на зоосгради. Селскостопанска техника, 5, 2000.

 18. Андонов К., Кр. Ениманев, А. Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти. Икономика и управление на селското стопанство, 1, 2002.

 19. Иванова Д., К. Андонов, Кр. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 20. Иванова Д., К. Андонов, Кр. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия. Селскостопанска техника, 1, 1999.

 21. Иванова Д., Кр. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци. Селскостопанска техника, 1, 2001.

 22. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer. Energy Coversion and Management , 2002.

 23. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. “Energy Efficiency and agricultural engineering”`2002 International Scientific Conference in Rousse, Bulgaria, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, vol.2, 2002.

 24. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите. Селскостопанска техника, 4, 2000.

 25. Андонов К., К. Коев, Кр. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция. Селскостопанска техника, 2, 2001.

 26. Андонов К., К. Коев, Кр. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника, 4, 2001.

 27. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия. Икономика и управление на селското стопанство, 2002.

 28. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух. Известие на съюза на учените – Русе, т.4, серия 2, 2002.

 29. Ениманев Кр. Оптимални параметри на гамите от модули за ергономични и енерго-ефективни индустриални зоосгради. Созопол, 2009.

 30. Ениманев Кр. Резултати от изследване на модулите за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. Ecology and Future, 2009.

 31. Ениманев Кр. Търговия с вредните емисии от енергоикономична сграда. Ecology and Future, 2009.

 32. Ениманев Кр. Нетни икономии от енергоикономична сграда с аерация. Ecology and Future, 2009.

 33. Ениманев Кр. Модулен унифициран елемент за индустриални сгради. Созопол, 2007.

 34. Enimanev K. A model of a module element for unification of energy-economical livestock buildings. Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Agricultural Engineering, Rousse, June, 2006.

 35. Ениманев Кр. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради. Селскостопанска техника, 2007.

 36. Ениманев Кр., Ат. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. Созопол, 2009.

 37. Ениманев Кр., К. Андонов, Ат. Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция. Селскостопанска наука, 2007.

 38. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сгради в промишлени животновъдни ферми. International Conference “Mаnagement and Engineering”, Sozopol, June 2006.

 39. Ениманев Кр., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за идустриален инженеринг на стопански сгради. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 40. Андонов К., Кр. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част. Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Русе, 2003.

 41. Андонов К., Кр. Мартев, Кр. Ениманев. Модели на енергоикономични животновъдни сгради Model of ….Vietnam, …. December, 2005. ( не е получена още от Виетнам книжката).

 42. Андонов К., Кр. Ениманев, И. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. Научна сесия, РУ „Ангел кънчев”, 2008.

 43. Андонов К., Кр. Ениманев, И. Евстатиев, К. Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. Научна сесия, РУ „Ангел кънчев”, 2008.

 44. Ениманева Св., К. Андонов, Кр. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради. Икономика и управление на селското стопанство, 2, 2005.

 45. Ениманева Св., Кр. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сгради. Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русенски университет, 2005.

 46. Ениманев Кр. Структура на инженерингова система на обект за екотуризъм. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2004.

 47. Eниманев Кр. Влияние на ролетните щори върху икономическата ефективност от санирането на сградите. Индустриален мениджмънт, 2006.

 48. Eниманев Кр., Св. Ениманева, К. Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради. Индустриален мениджмънт, 2006.

 49. Коев К., Кр. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника , 5, 2001.

 50. Андонов К., Кр. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвянена фуражи. Механизация на земеделието, 4, 2001.

 51. Андонов К., Л. Михайлов, Д. Димов, Кр. Ениманев. Аспекти на енергоикономични електирифицирани системи в животновъдството. Селскостопанска техника, 6, 2002.

 52. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, Кр. Ениманев. Критерий за оценка енергийното състояние на температурно – влажностни процеси. Селскостопанска техника, 3, 2001.

 53. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, Кр. Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхраняване на продукция. Селскостопанска техника, 4, 2003.

 54. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, Кр. Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка. Селскостопанска техника, 3, 2003.

 55. Андонов К., А. Кръстева, Кр. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати. Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Русе, 2003.

 56. Кръстева А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическата енергия. Селскостопанска техника, 4, 2004.

 57. Krasteva A., K. Andonov, K. Enimanev, G. Popov. Energy Efficiency of Pump Devices аt the Standart Level (Изследване енергийната ефективност на типови помпени агрегати). Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Agricultural Engineering, Rousse, June, 2004. ISSN 954-457

 58. Andonov K., D. Ivanova, K. Martev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of ….Vietnam, …. Модел на инсталация за сушене и съхраняване на продукция с комбинирано енергоосигуряване. December, 2005.

 59. Novakova A., K. Andonov, K. Enimanev. Energy-ecological system for reengineering of the production of dry and storage of fresh products. Ecology and Future, 2007.

 60. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас. Екология и бъдеще, 2007.

 61. Андонов К., В. Кирчев, Кр. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. Созопол, 2007.

 62. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене. Икономика и организация на селското стопанство, 2007.

 63. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция. Селскостопанска техника, 2007.

 64. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция. Екология и бъдеще, 2007.

 65. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев, Т. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 66. Новакова А., Кр. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция). Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008.

 67. Стоянова Н., Кр. Ениманев, И. Дудушки. Изследване на модел за периодична профилактика, възстановяваща техническата изправност на земеделските машини. Индустриален мениджмънт, бр. 12, 2009.

 68. Ениманев К., Н. Стоянова, И. Дудушки. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе. Индустриален мениджмънт, бр. 12, 2009.

 69. Ениманев К. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика: София, ISBN 954-90845-6-6.

 70. Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. РИК „Диана” ООД, София, 2005, ISBN 954-91599-2-2

 71. Ениманев К. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, 2005, ISBN 954-91599-3-0

 72. Ениманев К. Бизнес-климатът в Русенска област – предимства и недостатъци. Русе, 2004.

 73. Ениманев К. Изпитване на технологично оборудване и разработване на иновационна технология за производства на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 2008.

  1. ПАТЕНТИ

 1. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради. Патент за изобретение № 60771/ 21.07.1997 г.

 2. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за отглеждане на птици. Патент за изобретение № 60772/ 11.06.1997 г.

 3. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за сушене и съхраняване на продукция. Патент за изобретение № 64325/ 01.10.2004.

 4. Андонов К., Кр. Ениманев и др. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение. Патент за изобретение № 66325/ 10.06.2013 г.

 1. Студии

 2. Ениманев К. Устройство на територията – основа на инфраструктурната осигуреност: София, 2013, ISBN 978-954-8655-56-9.

 3. ЕниманевК. Методически инструментариум за изследнаве и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност. София, 2013, ISBN ISBN 978-954-8655-57-6

 1. Международни доклади

 2. Ениманев Кр. Структура на инженерингова система на обект за екотуризъм. Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2004.

 3. Orloev N., H.Beloev, K.Enimanev, Y.Vasilev, K.Dzhurov. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SERIOUS GAMES” (Методологически принципи на сериозните игри.)

 4. Калев Д., Кр.Ениманев. Влиянието на служителите върху генерирането и разпространението на негативна информация за организацията.

 5. Димитрова Ир., Кр.Ениманев. Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж, ISSN 1311-3321, стр. 135-141.

 6. Андонов К., В. Кирчев, Кр. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. Созопол, 2007.

 7. Димитрова Ир., Кр.Ениманев. Качеството на услугата – основен фактор за лидерство на мобилните оператори в условията на конкуренция, 2013 г., ISSN 1310-3946.

 8. Оцетова А., Кр.Ениманев. „Изследване и приложение на CRM системите в управлението на куриерските организации”. 2013 г., ISSN 1310-3946.

 9. Ениманев Кр., Анна Оцетова. „Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в българия”, Русе, 2012 г., ISSN 1311-3321.

 10. Бозушки Н., К.Андонов, Кр.Ениманев. „Инженерингов модел на шато винарен комплекс с използване на възобновяеми източници на енергия”, RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, стр.133-139.

 11. Димитрова Ир., Кр.Ениманев. „Изследване на проблемите на огранизацията и управлението на мобилните оператори”.

 12. Оцетова А., Кр.Ениманев. „Фактори за избор на куриерски оператор”.

 13. Ениманев К., Н. Стоянова, И. Дудушки. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе. Индустриален мениджмънт, бр. 12, 2009.

 14. Ениманев К. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика: София, ISBN 954-90845-6-6.

 15. Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. РИК „Диана” ООД, София, 2005, ISBN 954-91599-2-2

 16. Ениманев К. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, 2005, ISBN 954-91599-3-0

 17. Ениманев К. Бизнес-климатът в Русенска област – предимства и недостатъци. Русе, 2004.

 • Статии и др. публикувани в списания с импакт-фактор

 • Статии и др., публикувани в международни списания и сборници на международни конференции

 • Статии и др., публикувани в български списания

 • Статии и др., публикувани в научни трудове и годишници на ВУЗ и сборници на конференции

Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител)

 • 1999 „Европейски бизнес”

 • 2002 „Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг”

 • 2003 „Управление на фирмата” /1-во издание/

 • 2004 „Индустриален инженеринг” /1-во издание, в съавторство/

 • 2006 „Организация и управление на индустриалното производство:

Ръководство за упражнения” /авторски колектив/

 • 2006 „Индустриален инженеринг” /2-ро прераб. и доп. издание, в съавторство/

 • 2006 „Управление на фирмата” /2-ро прераб. и доп. издание/

 • 2007 „Териториално устройство и инфраструктура”

 • 2007 „Сградостроителство и архитектура”

 • 2008 „Устойчиво развитие на регионите” /в съавторство/

 • 2008 „Архитектура на инженерните съоръжения”

 • 2009 „Проектиране на механизирани технологии в земеделието” /в съавторство/

и други

Друга научноизследователска дейност

(за последните 5 години)

 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове

 • 4 бр. рецензии за придобиване на „професор”

 • 16 бр. рецензии за придобиване на „доцент”

 • 18 отзива на автореферати на докторски дисертации

 • 24 рецензии на статии за научни списания

 • 17 рецензии на доклади за научни конференции

 • Брой регистрирани патенти

 • Патент за изобретение № 60771/ 21.07.1997 г. „Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради”

 • Патент за изобретение № 60772/ 11.06.1997 г. „Устройство за отглеждане на птици”

 • Патент за изобретение № 64325/ 01.10.2004 г. „Устройство за сушене и съхраняване на продукция”

 • Патент за изобретение № 110232/ 14.10.2008 г. „Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение”

Научно ръководство

на докторанти и студенти

участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации

25 участия в научни форуми

Общ брой ръководени докторанти

6 докторанти, в т.ч. 2 защитил, 2 пред защита и 2 в подготовка

Общ брой ръководени дипломанти

Над 100 дипломанта (магистър и бакалавър)

Провеждане на занятия

в други ВУЗ

Години (от-до) • Име на ВУЗ

 • 1995 УАСГ /преди ВИАС/ – София

 • 2002 Национален военен университет „Васил Левски” – В. Търново

 • 2007 – до днес Технически университет – София и филиали

 • 2007 – до днес Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 • 2014 – до днес Висше училище „по телекомуникации и пощи” –гр.София

Участия в научни съвети, комисии, редколегии и др.

Години (от-до)• Вид участие •

 • 2014-2020 член на областни .комисии по регионално развитие и образование.

 • 2007 – 2009 Привлечен в СНС по ТМММ

 • 2004 Член и зам.председател на Комисии по енергийна ефективност на В.Търновска област, Разградска област и Русенска област

 • 2006 Член на Комисията по регионално развитие на Русенска област

Области на професионален интерес

Проектиране и изследване на строителни конструкции

Енергийна ефективност

Национална сигурност и отбрана

Устойчиво развитие на агроиндустриалното производство

Членство в научно-творчески съюзи и организации

Години (от-до)• Организация•

1984 – до днес Член на Научно-техническия съюз

1994 – 1997 Общински съветник, Община Русе

1992 – до днес Секретар на Регионално представителство на Камара на строителите в България

2001 – до днес Член на CIOR /НАТО/

2004 – до днес Почетен председател на „Асоциация на Българското Войнство”

2005 – до днес Член на Съюза на учените в България

2007 – до днес Член на European Management Centre

2015 – до днес Председател на Русенска стопанска камара

Консултантска дейност

Консултант на български и чуждестранни строителни компании, в т.ч.

Транспроект” АД

Трансстрой” АД

HOCHTIEF Bulgaria”

СИТИТРЕЙД” ООД

ДУНАВ” АД

Строителен арсенал” ООД

Академия Грифон” ЕООД

и др.

Повишаване на квалификацията

2006 Планиране, финансиране и управление на индустриални зони

2007 Курс по английски език

Владеене на чужди езици

Вид • Степен на владеене

Руски – отлично, писмено и говоримо

Немски – основно, писмено и говоримо

Английски – основно, писмено и говоримо

Хоби

Лов и риболов

1999 – до днес Председател на ловна дружина

%d блогъра харесват това: