Автобиография

KrasimirEnimanevPhoto

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на

професор, доктор на науките, полковник, инженер

Име

Красимир Иванов Ениманев

Адрес

7001 Русе

Телефони

GSM (+359) 887 474 212

Email

enimania@abv.bg

Дата и място на раждане

24.07.1958 г.

Преподавани дисциплини във ВУЗ

Име на дисциплината •

Русенски университет „Ангел Кънчев”:

 • Териториално селищно устройство”

 • Индустриален инженеринг”

 • Производствен мениджмънт и инженеринг”

 • Устойчиво развитие на регионите”

 • Организация и управление на индустриалното производство”

 • Икономика на предприятието”

 • Управление на фирмата”
 • Икономика на социалната и институционалната инфраструктура”
 • Сградостроителство и архитектура”
 • Организация и управление на строителните работи”Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
 • Сградостроителство и архитектура”

 • Архитектура на инженерните съоръжения”

 • Инфраструктурни проекти”
 • Управление на инвестиционни проекти в строителството”

Трудов стаж

Дати (от-до) • Име на работодателя • Вид на трудовия договор (основен ОТД; граждански ГД) • Заемана длъжност

2007 – до днес Преподавател – ВСУ „Ч.Храбър” гр.Варна

1997 – до днес Преподавател – РУ ”Ангел Кънчев”,

1990 – 1997 Строително обединение ”Дунавски строител” – председател

1983 – 1990 Строително предприятие БКС-Русе” – началник група обекти,

пом.-ген.директор

Висше образование

Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификация

1986 – 1987 ВИНС – Варна, „Икономика и управление на строителството”

1978 – 1983 ВИАС – София, „Промишлено и гражданско строителство-

Конструкции” /пълна проектантска способност/

1976 – 1978 Българска армия – Школа за запасни офицери, Офицер от

резерва (полковник)

Научна степен и научно звание

Година на получаване шифър на научната специалност

2017 – Научно звание,професор-3.7.Администрация и управление диплом ВУТП-01.02.2017г.

20 14 Образователно – квалификационна степен „Доктор на науките”,

диплом -16.10.2014г.

2010 Научно звание „професор”, Свидетелство на ВАК № 26572/ 08.11.2010 г.

02.18.02 „Технически науки”

2003 Научно звание „доцент”, Свидетелство на ВАК № 21947/ 14.06.2003 г.

05.02.21 „Организация и управление на производството

1999 Образователно-квалификационна степен „доктор”, Диплом на ВАК

26309/ 08.09.1999 г.

Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации)

 • Енергийната ефективност и инженерингови модели

 • Сградостроителство и архитектура; инфраструктура

 • Национална сигурност и отбрана /изграждане на военния резерв на Българската армия/

Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)

Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици)

2020 BG05M9OP001-1.057-0364-C02 по програма ОПРЧР

2020-1-BG01-KA105-078290 “ Образователна мобилност за граждани“ по програма Еразъм+,

2020 BG05M9OP001-1.057-0230-C01, „Подобряване на възможностите, знанията и уменията на работната ръка

2008 Виена, Австрия – European Management Centre

2007 Букурещ, Румъния – Военна академия на офицери от запаса

2005 Одеса, Украйна – Военна академия на офицери от запаса

2002 Страсбург, Франция – Международна военна академия на CIOR /НАТО/

2001 Мадрид, Испания – Международна военна академия на CIOR /НАТО/

Участие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)

Година • Тема • Организация

2007 – 2008 Проект НИФ – № ИФ-00-04-199 Технико-икономическо

проучване за производство на антисептичен превързочен

материал с нано слой сребърни йони и атоми – Ръководител

проект

2004 – 2006 Creation of preconditions for commune planning in Giurgiu –

Ruse region, RO 016-784.01.04.01.06 Член на

комисията по инфраструктурата

2007 – 2010 Корпоративна социална отговорност за МСП и

Консултативните институции в България – European

Management Centre – Ръководител проект

2007 – 2010 Изграждане и укрепване на мрежа от национални и

международни партньорства European Management Centre

Ръководител проект

2007 – 2010 Програма по генерален мениджмънт – European Management

Centre – Ръководител проект

2000 – 2007 ПРООН – „Фонд за регионални инициативи”, „Социално –

инвестиционен фонд”

Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител)

 • 1999 „Европейски бизнес”

 • 2002 „Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг”

 • 2003 „Управление на фирмата” /1-во издание/

 • 2004 „Индустриален инженеринг” /1-во издание, в съавторство/

 • 2006 „Организация и управление на индустриалното производство:

Ръководство за упражнения” /авторски колектив/

 • 2006 „Индустриален инженеринг” /2-ро прераб. и доп. издание, в

съавторство/

 • 2006 „Управление на фирмата” /2-ро прераб. и доп. издание/

 • 2007 „Териториално устройство и инфраструктура”

 • 2007 „Сградостроителство и архитектура”

 • 2008 „Устойчиво развитие на регионите” /в съавторство/

 • 2008 „Архитектура на инженерните съоръжения”

 • 2009 „Проектиране на механизирани технологии в земеделието” /в

Съавторство

 • 2017 „Инфраструктурни проекти”

 • 2018 „Организация и управление на индустриалното производство”

 • 2018 „Логистика“

 • 2018 „Системи за оценка на устойчивото строителство“

 • 2018 „Управление на инвестиционни проекти в строителството“

 • 2019 „Индустриални отношения“

 • 2020 „Организация и управление на социалните дейности/програмни лекции/”

 • 2020 „Организация и управление на строителните работи”  

 • 2020 управление на инвестиционни проекти в строителството , програмни лекции  

Друга научноизследователска дейност

(за последните 5 години)

 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове

 • 6 бр. рецензии за придобиване на „професор”

 • 18 бр. рецензии за придобиване на „доцент”

 • 28 отзива на автореферати на докторски дисертации

 • 30 рецензии на статии за научни списания

 • 40 рецензии на доклади за научни конференции

 • Брой регистрирани патенти

 • Патент за изобретение № 60771/ 21.07.1997 г. „Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради”

 • Патент за изобретение № 60772/ 11.06.1997 г. „Устройство за отглеждане на птици”

 • Патент за изобретение № 64325/ 01.10.2004 г. „Устройство за сушене и съхраняване на продукция”

 • Патент за изобретение № 110232/ 14.10.2008 г. „Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение”

Научно ръководство

на докторанти и студенти

участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации

25 участия в научни форуми

Общ брой ръководени докторанти

8 докторанти, в т.ч. 6 защитили и 2 в подготовка

Общ брой ръководени дипломанти

Над 200 дипломанта(магистри и бакалаври)

Провеждане на занятия

в други ВУЗ

Години (от-до) • Име на ВУЗ

 • 1995 УАСГ /преди ВИАС/ – София

 • 2002 Национален военен университет „Васил Левски” – В. Търново

 • 2007 – до днес Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 • 2016-ВУТП-София

Участия в научни съвети, комисии, редколегии и др.

Години (от-до)• Вид участие

 • 2014-2020 Член на областни .комисии по регионално .развитие и образование.
 • 2020-Член на Областния комитет по заетостта

 • 2007 – 2009 Привлечен в СНС по ТМММ

 • 2004 Член и зам.председател на Комисии по енергийна ефективност на В.Търновска област, Разградска област и Русенска област

 • 2006 Член на Комисията по регионално развитие на Русенска област

Области на професионален интерес

Проектиране и изследване на строителни конструкции

Енергийна ефективност

Национална сигурност и отбрана

Устойчиво развитие на агроиндустриалното производство

Членство в научно-творчески съюзи и организации

Години (от-до)• Организация•

1984 – до днес Член на Научно-техническия съюз

1994 – 1997 Общински съветник, Община Русе

1992 – 2010 Секретар на Регионално представителство на Камара на

строителите в България

2001 – до днес Член на CIOR /НАТО/

2004 – до днес Почетен председател на „Асоциация на Българското Войнство”

2005 – до днес Член на Съюза на учените в България

2007 – до днес Член на European Management Centre

2015 – до днес Председател на Русенска стопанска камара

Консултантска дейност

Консултант на български и чуждестранни строителни компании, в т.ч.

Транспроект” АД

Трансстрой” АД

HOCHTIEF Bulgaria”

СИТИТРЕЙД” ООД

ДУНАВ” АД

Строителен арсенал” ООД

Академия Грифон” ЕООД

и др.

Повишаване на квалификацията

2006 Планиране, финансиране и управление на индустриални зони

2007 Курс по английски език

Владеене на чужди езици

Вид • Степен на владеене

Руски – отлично, писмено и говоримо

Немски – основно, писмено и говоримо

Английски – основно, писмено и говоримо

Хоби

Лов и риболов

1999 – до днес Председател на ловна дружина

Правоспособност за управление на автомобил кат.С

%d блогъра харесват това: