За Нас

Русенска стопанска камара е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано като сдружение в частна полза.

Сдружението осъществява дейност в полза на членуващите в него регионални бизнес и браншови организации и се ръководи от 7 – членен Управителен съвет, избран от Общото събрание на членовете.

Да защитава стопанските интереси на своите членове на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.

Да подпомага развитието и конкурентоспособността на своите членове.

Да съдейства за формирането на устойчива пазарна среда и изграждането на стабилни пазарни взаимо- отношения между местните бизнес организации.

За постигане на своите цели, Русенска стопанска камара:

 1. популяризира предмета на дейност на своите членове;
 2. участва в работата на общински, областни и регионални съвети и комисии;
 3. организира срещи и дискусии между бизнеса и институционалните органи;
 4. активно сътрудничи с научни и обучаващи организации в помощ на бизнеса;
 5. проучва условията за интензивен търговски обмен и възможностите за участие в него на икономическите субекти;
 6. провежда политика за създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност в местната икономика;
 7. изготвя становища по проекти, касаещи развитието и управлението на икономиката и прави предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове;
 8. създава условия за възстановяване, укрепване и разширяване на стари икономически връзки и пазари, както и за създаване на нови такива – в страната, в ЕС и извън него.

За своите членове и всички заинтересовани лица, Русенска стопанска камара:

 1. изготвя проучвания, анализи и експертни оценки;
 2. дава правни, счетоводни и други консултации;
 3. оказва помощ по изготвяне на външнотърговски и митнически документи, при регистрация по лицензионни и други режими;
 4. посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и разрешаването им включително чрез търговско арбитриране;
 5. съдейства за установяване на бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки;
 6. подготвя формуляри за кандидатстване по оперативните програми, съфинансирани от ЕС и осъществява управлението на проекти;
 7. подпомага регистрацията на търговски марки, промишлени дизайни, модели и патенти, както и защитата при нарушение на правата на индустриална собственост;
 8. извършва посредническа дейност на пазара на труда;
 9. организира обучения, предоставя конферентни зали под наем, PR и информационни услуги.

 

 

Сертификати на системи за управление на качеството:

 

%d блогъра харесват това: