Покана към работодателите за участие в Програмата за обучение на работодатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Уважаеми Господа и Госпожи

С настоящето отправяме покана за участието Ви в Програмата за обучение на работодатели по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.

Посочената по-горе програма за обучение на работодатели и техните представители в Комитетите и групите по условия на труд (КУТ и ГУТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и привеждане на българските фирми в съответствие със ЗЗБУТ съгласно минималните изисквания, получи финансиране от Фонд “Условия на труд” (ФУТ), което покрива разходите за обучението (вкл. учебни материали и кафе – паузи за участниците). Разходите за транспорт и командировка са за сметка на участниците. За членовете на БСК обучението е безплатно.

Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е организирано от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и съгласно приложената програма.

Конкретната цел на обучението е подпомагане и насърчаване на фирмите в приложението на съвременните превантивни подходи за осигуряване на здраве и безопасност при работа, базирани на оценката и управлението на риска и приложение на добра практика. Допълнителна насоченост на обучението са пътищата за постигане на съответствие със законодателството на ЕС и с международните пазарни стандарти. Практическото обучение обхваща структурата и подходите на дейностите по здраве и безопасност във фирмата, въз основа на последните достижения и разбирания за качеството на дейностите по осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Целевата група на обучението са:

 • Работодатели

 • Представители на работодателите в КУТ и ГУТ

 • Отговорници по ЗБУТ във фирмите

 • Ръководители на отдел “Човешки ресурси”

 • Юрисконсулти

 • Главни счетоводители

 • Специалисти от СТМ

 • Консултанти на свободна практика в областта на ЗБУТ

Документ на обучението: Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Очакван резултат: поетапно представяне на практически казуси с цел:

  1. Ориентиране на участниците в процеса на осигуряване на БЗР на фирмено ниво /работодателите, работещите и социалните партньори/ към съвременното и европейско разбиране за смисъла и съдържанието на дейностите по здраве и безопасност при работа, подходите и начините за осъществяване им;

  2. Подпомагане на работодателя и мениджмънта на фирмата да направят самостоятелна оценка /самооценка/ по отношение на това, което се извършва понастоящем за осигуряването на здраве и безопасност на работното място

  3. Оценка на съответствието на фирмената политика по здраве и безопасност с националната нормативна уредба, хармонизирана с основополагащия документ на европейското законодателство – Европейската рамкова директива 89/391.;

  4. Ориентиране на работодателите, работещите и социалните партньори за смисъла, съдържанието и начините за осъществяване на трудово-медицинското обслужване от служба по трудова медицина и съответствието му с реалните потребности на фирмата;

  5. Подпомагане на работодателите за ускоряване на процеса на промяна в мисленето, че разходите за трудово-медицинското обслужване са “излишни, направени по принуда”, а не разходи, от които биха произтекли много по-големи ползи както от материален, така и от социален характер:

   • да се подготвят за оценяване на дейността на СТМ;

   • да бъдат улеснени при избора на доставчик на трудово-медицинските услуги;

  6. Подпомагане на специалистите по безопасност и здраве от фирмата и социалните партньори – синдикатите, както и ГУТ/КУТ за по-ефикасното им участие в дейностите по здраве и безопасност при работа;

  7. Подпомагане на самите работници да разберат смисъла и значението на собствената си ангажираност и участие във фирмената политика по здраве и безопасност при работа;

  8. Предоставяне на конкретни указания за добра практика и качествено изпълнение на дейностите по здраве и безопасност при работа в предприятията.

20.05.2016 г. от 9.30 до 16.30 ч., продължителност: един ден

Място на провеждане на обучението: Зала в Русенска стопанска камара.Категории:Разни

%d блогъра харесват това: