Покана за участие в експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО

 

 

Членовете на Българска стопанска камара ползват 5 % отстъпка от стойността на таксата за участие.

 

http://www.bia-bg.com/event/view/23375/

 

 

 

Единственият по рода си форум в страната, в който си дават среща всички участници в данъчния процес: законодател и правоприлагащи (администрация, съд, бизнес, консултанти.) ще се проведе в гр. София, 4 и 5 октомври 2017 г. (сряда и четвъртък), 9.00 – 18.00 ч., Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“.

С любезното участие на: председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Менда Стоянова и заместник-министъра на финансите Бойко Атанасов.

В разискванията участват експерти от: Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, Върховния административен съд, данъчни адвокати и консултанти, одитори, финансови директори и главни счетоводители.

Акцентите и новите моменти: в срещи и дискусии с ръководствата и експертите на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Тематичните акценти презентират: Добринка Шишкова, данъчен консултант; Велин Филипов, модератор на срещата; Пламен Донев, данъчен консултант; Красен Кискинов, данъчен адвокат; Георги Симеонов, данъчен адвокат; Валентина Василева, данъчен консултант; Павлина Калчева, данъчен консултант; Александър Стефанов, данъчен адвокат; Йордан, Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС; Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС.

Модератор: Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

С активното присъствие на: счетоводната колегия и данъчните специалисти от цялата страна, които, освен пряко в дискусиите на самия форум, могат предварително писмено да зададат въпроси и да изразят становища по темите за усъвършенстване на законодателството и практиката по ЗКПО и ЗДДС на e-mail: office@schetovodstvoplus.com

Своето участие в Петата Национална експертна среща може да заявите на:

– редакционния e-mail: office@schetovodstvoplus.com

– редакционните телефони: 02/983 64 27 или 0889 919 320.

Такса за участие: 396 лв. с ДДС за двата дни.

Сумата за участие се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена по електронен път.

Краен срок за заявки и плащане: 25 септември 2017 г.

 

Важно за одиторите: ИДЕС признава на одиторите участието в срещата за 16 часа обучение.

Участниците, които желаят хотелско настаняване, ползват преференциални цени за нощувка (с включена закуска) в Парк-хотел „Москва“ за периода 3-5 октомври 2017 г.: 69 лв. за единична стая, 44 лв. на човек в двойна стая.

Те трябва да направят заявка за нощувки най-късно до 15 септември 2017 г. на e-mail: marketing@parkhotelmoskva.net, като изрично посочат, че са участници в Петата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО на 4 и 5 октомври 2017 г.

 

П Р О Г Р А М А

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО

София, 4-5 октомври 2017 г.

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, 9.00 – 18.00 ч.

 

Модератор: Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

 

4 октомври 2017 г. (сряда)

8.30 – 9.30 ч.        Регистрация на участниците

9.30 – 9.35 ч.       Откриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”

9.35 – 9.45 ч.       Встъпление на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание

9.45 – 9.55 ч.       Встъпление на Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите

9.55 – 10.00 ч.     Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

10.00 – 11.00 ч.    I модул:

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия:

– Европейските директиви, които са приети или са в процес на финализиране – изисквания и очаквано имплементиране в България

– Oбща (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък /Common (Consolidated) Corporate Tax base/ – състояние на проекта и очаквано развитие

– Участие на РБългария в проекта BEPS* и очаквани последици за страната

*BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби)

– Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието МФ – данъчни консултанти – бизнес;  Намаляване на административната тежест – изводи, перспективи и предложения**.

**С участието на Велин Филипов, модератор на срещата

– Приоритети за председателството на РБългария на ЕС в периода януари – юни 2018 г. в областта на данъците

11.00 – 11.30 ч.     Кафе пауза

11.30 – 12.30 ч.     ІІ модул:

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия (продължение)

12.30 – 14.00 ч.     Обяд                                                                     

14.00 – 15.30 ч.     ІІІ модул:

За някои предизвикателства, които промените в МСФО поставят в данъчен контекст – Добринка Шишкова, данъчен консултант и Велин Филипов, модератор на срещата

Проблемът с консорциумите отвъд ДДС – несъобразяването на корпоративното облагане със счетоводните правила – Пламен Донев, данъчен консултант

Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО – настояще и бъдеще – Красен Кискинов, данъчен адвокат

15.30 – 16.00 ч.     Кафе пауза

16.00 – 18.00 ч.     ІV модул:

Влияние на технологиите върху данъчната среда – Георги Симеонов, данъчен адвокат

Новият подход на НАП за отстраняване на грешки – Валентина Василева, данъчен консултант

Административната тежест при спазване на данъчното и осигурителното законодателство – Павлина Калчева, данъчен консултант

Дискусия по темите от деня

 

5 октомври 2017 г. (четвъртък)

9.00 – 11.00 ч.     V модул

Практики по проверки и ревизии в областта на трансферното ценообразуване в Централна и Източна Европа, включително България – Александър Стефанов, данъчен адвокат

Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в съдебната практика – Йордан Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС

11.00 – 11.30 ч.     Кафе-пауза

11.30 – 12.45 ч.     VІ модул:

Преглед на практиката на Съда на ЕС по преюдициални запитвания на български юрисдикции по данъчни дела и отражението им върху данъчната практика – Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС

12.45 – 14.00 ч.     Обяд

14.00 – 15.30 ч.     VІІ модул:

Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на НАП, включително дискусия:

– Многостранен инструмент – практически въпроси и аспекти по прилагането му

– Изменения в ДОПК във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане – практически въпроси и аспекти по прилагането им

– Развитието на практиката по трансферното ценообразуване – практически въпроси и аспекти

15.30 – 16.00 ч.     Кафе-пауза

16.00 – 17.45 ч.     VІІI модул:

Среща с представители на ръководството на НАП,  включително дискусия:

– Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието НАП – данъчни консултанти – бизнес – изводи и перспективи

– Насърчаване доброволното спазване на законодателството, включително в случаите на открити грешки (в аспект на ДДС и ЗКПО) – поуки и перспективи

– Намаляване на административната тежест – изводи и перспективи

17.45 – 17.55 ч.     Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата

17.55 – 18.00 ч.     Закриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”Категории:Икономически новини, Правни новини, Разни

%d блогъра харесват това: