Партньорско споразумение на Русенска стопанска камара по програма „Еразъм+“

На 18.10.2019г се подписа партньорско споразумение между Русенска стопанска камара и ФормЕтик по проект 2019-1-FR01-KA204-062402 „CSR and Ethic in Training Centres for benefit of All“ (Корпоративна социална отговорност и етика на учебните центрове в полза на всички). Проектът е с водеща организация от Франция, като броят на партньорите е 10 от общо 7 държави в ЕС. Русенска стопанска камара беше избрана да представлява България в този проект сред силна конкуренция от 30 организации от различни страни в Европа. Основната цел на проекта е иновации в образованието за възрастни лица и по-приобщаваща образователна система в ЕС чрез развиването и внедряването на идеите на корпоративната социална отговорност в учебни центрове за възрастни лица. Проектът ще реализира следните 4 основни дейности:

 

  1. Изследване на заинтересованите страни, които имат отношение към учебните центрове (ръководители, преподаватели, учащи, НПО, държавни и общински институции и др.) на европейско ниво. Също така ще бъде проведено изследване и на основните параметри за качество на обучението и корпоративна социална отговорност за учебни центрове обхващащи следните теми: човешки права, околна среда, рискове, етично поведение, безопасност. Ще бъде изготвен доклад с анализ на основните трудности, с които се сблъскват заинтересованите страни във всяка страна за да се определят най-подходящите области на действие на социална отговорност за сектора на продължаващото образование за възрастни лица.
  2. Ще бъдат разработени онлайн курсове по Корпоративна социална отговорност и етични норми в учебните центрове – обществена полза на образованието за възрастни лица; равни, ясни и честни нива на заплащане на персонала в учебните центрове; въздействието върху околната среда и минимизиране на щетите от учебна дейност; равни възможности за обучение на различните социални групи от обществото и др.
  3. Създаване на хранилище за добри практики за отговорно обучение на европейско ниво, което ще включва седем раздела: обхват на ръководството, КСО речник, ключови принципи за успешно внедряване на КСО в учебни центрове, изследвания за визията и желанията на заинтересованите страни, области на въздействие, добри практики и очаквани резултати, интегрирано управление на КСО, ключови показатели.
  4. Създаване на три инструмента за КСО подходящи за използване от учебни центрове: онлайн въпросник за самодиагностика на КСО в организацията, онлайн урок с насоки как да се използва хранилището за добри практики, списък с подробни и адаптивни показатели на разположение на всяка обучаваща организация, която иска да подобри практиката си.

 

Очаквано въздействие от проекта: учебните центрове в ЕС ще имат възможност да се запознават с КСО и да подобряват практиките си за провеждане на обучение на всяко ниво – от мениджмънта на центъра до обучаемите. Учащите ще се възползват от подобрено качество на програмите за обучение и ще получат допълнителни възможности да развият своите умения за навлизане на пазара на труда. Преподавателите ще развият своите умения, а корпоративните клиенти на центровете за обучение ще бъдат по-удовлетворени от предоставяните обучения за техните служители. Центровете въвеждащи КСО ще бъдат по-адаптирани да обучават и групи в неравностойно положение.

 

Чрез заложените цели за интегриране на КСО в практиките на преподавателите и начина на управление на учебните центрове, проектът ще насърчава социалното включване, равенството и недискриминацията.. Проектът ще донесе добавена стойност за всички заинтересовани страни в учебните центрове на европейско ниво – преподаватели, стажанти, работодатели, финансиращи институции, клиенти, местните общности, природата и околна среда, европейската общност и бъдещите поколения.

 

Проектът ще се изпълнява 25 месеца и ще приключи в края на 2021 година, когато ще бъде организирано финално събитие във всяка една държава, целящо разпространение на резултатите от проекта. Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

Icon.EU flag-Erasmus+Logo_Global-Compact_Hero-1030x284



Категории:Проекти, Разни, Събития и мероприятия

%d блогъра харесват това: