Проведе се бизнес форум на Дунавския регион на тема „СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ“ 2021÷2027

Русенска стопанска камара проведе най-значимият си бизнес-форум на 13 декември 2019г. в Зала 1 на Областна администрация на тема „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики“.

Форумът е във връзка с желанието на РСК да осигури нормално социално и бизнес развитие. Това е интересно както в теоретичен, така и в практически план. Изисква много задълбочено познаване на системата професионално обучение. Форумът е обособен в два модула с цел да се анализират проблемите, свързани със съвременния бизнес.

Представихме анализите на водещи автори и трудове, с изведени нови научнотеоретични постановки, дефиниращи проблемите на бизнеса и социалната политика. Представихме добрите европейски и световни практики в областта на социалната сигурност и рефлекса върху бизнеса в България.

Желанието ни е да се направи задълбочен икономически анализ на тенденциите в света и у нас, и е необходимостта от развитие на бизнеса.

Представяме иновативни практики, които разчупват наложилите се стереотипи в тази област и допринасят за налагане на едно съвременно, модерно разбиране за феномена социални предприятия. Даваме възможност представителите на бизнеса да се запознаят със Стратегическата рамка за развитие на социалното предприемачество. Посочваме релевантните европейски и национални стратегически и оперативни документи. Очертаваме възможностите за подкрепа на социалното предприемачество в България, но не само като финансови инструменти, а и като партньорски инициативи, модели и различни доказали се добри практики за укрепване на институционалния капацитет на социалните предприятия, на организациите от публичния сектор и на сектора като цяло.

Голяма част от форума бяха посветени на продължаващото професионално обучение. Разглеждат се законодателната и институционалната рамка на продължаващото професионално обучение, тенденциите, факторите и предизвикателствата, а също и методологическата основа на продължаващото професионално обучение в контекста на ученето през целия живот. Изведени са най-адекватните форми за продължаващо професионално обучение в социалната сфера и е предложена методология за приложение на продължаващото професионално обучение на базата на концепцията „учене през целия живот“. Представяме идеите по отношение подготовката и професионалната квалификация на специалистите в България чрез продължаващо професионално обучение.

Предлагаме стъпки за внедряване на модела и очертаваме очакваните ползи от неговото прилагане. .

Според Председателят на Русенската стопанска камара пред „Русе Медиа) ,проф.Красимир Ениманев заявява, че целта на форума е да покаже какво се случва с Дунавския регион и със Североизточната му част, като се търси взаимодействието на административния капацитет на областните и общинските управи и сработването им с бизнеса. Сред най-важните въпроси е работната ръка. „Човешкият фактор – откъде да вземем кадри, които да са обучени в съвременни технологии, които да искат да работят мотивирано, срещу какво биха работили. Дали ще внасяме работници и каква ценностна система ще имат тези работници и как ще променят нашия регион. Или може нашите да бъдат обучени достатъчно добре и достатъчно мотивирани за да повишим производителността на труда. Защото заплатата се явява един коефициент от производителността на труда. Колкото повече произвеждаш, повече получаваш. Чуждата работна ръка е частично, палиативно решение. Това нещо за момента ще реши проблема, но в дълбочина ще го задълбочи“, смята проф.Красимир Ениманев.

Приветствие към участниците във форума, заедно със сериозно намерение за развитието на града, поднесе Кметът на Русе, г-н Пенчо Милков.

Обединение на съседни общини за регионално развитие на икономиката, предлага кметът на Русе, Пенчо Милков. Той представи своята визия по време на форума „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики“, организиран от Русенската стопанска камара.

Регионалното сътрудничество на ниво общини е един от пътищата, по които Северна България може да навакса изоставането си в икономически план, смята и кметът на Русе Пенчо Милков.

Община Русе ще направи всичко възможно да създаде такъв общ регионален маркетинг. Върнах се от заседание на Националното сдружение на общините, където много силно впечатление ми направи разговора с вицепремиера Томислав Дончев, защото споделя и моята визия. А тя е общината да мисли напред – не когато дойде инвеститор, да създава условията в определени имоти, а да създава предпоставките и когато дойде инвеститорът, ние да сме готови с имоти, с възможности, които са помислени напред. Също така до година и половина -две и в новия програмен период ние трябва да мислим за междуобщинско сътрудничество да кандидатстваме пред ЕС и пред държавата. Виждаме, че една община, кандидатствайки сама за финансиране, няма как да постигне общ икономически подем за региона“, сподели Пенчо Милков.

Той заяви и намерението си общината да съдейства за създаване на среда за стартиращи компании, а решенията в стопанската област първо да се поставят на обсъждане с хората от икономическата област, които са активни и креативни.

Кметът Пенчо Милков е убеден, че Русе трябва да печели от местоположението като северната столица на България. „Русе определено стои като врата към Европа, но аз искам нашето местоположение да бъде осъзнато, подпомогнато и защо не да има Североизточна икономическа зона, подобна на тази, която има около Пловдив. В Южна България нямат нито река Дунав, нито нашите стратегически възможности. Ние трябва да ги използваме -близостта до румънската столица, огромният ресурс, с който разполага река Дунав, чудесната подготовка, която има Русенският университет, професионалните ни гимназии във всички направления – от това да подстригваш до това да строиш кораби. Имаме невероятни възможности и не бива да оставаме спокойни, когато компании избират други градове“, каза още кметът на Русе.”(цитат от в-к Русе Медиа)

Гост на форума беше Зам. Председателя на БСК д-р Димитър Бранков, който в подробно изказване поднесе работата на БСК, съвместно с държавните органи за развитие на българския бизнес и ролята на БСК в позпомагане на съществуването му.

С голям интерес присътващите изслушаха презентацияте на Проф. д.ик.н. д.в.н. д.с.н. инж. Венелин Терзиев , преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Национален военен университет „Васил Левски“- Велико Търново във връзка с вижданията му относно «Политики и инструменти за социално развитие «

Силното преставяне на проф. д-р Маргарита Богданова от Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов във връзка с запознаване на участниците с изследванията направени относно „ Индекс на административния капацитет на държавната администрация в България» определено издигна нивото на форума на високо макроикономическо ниво.

Специални гости на форума бяха и Генералния Консул на Руската федерация в България и гр.Русе, г-н Андрей Громов, както и търговския представител на Посолството на Русия в България, г-н Константин Артюшин, които се запознаха и изслушаха внимателно желанията на русенския бизнес по отношение възстановяване на българо-руските традиции и пазари.

Изключително интересни за присъстващите бяха презентациите на изследователите от Българска Академия на науките „Изграждане на АЕЦ Белене – нуждата от нови енергийни мощности.“ , Инж. Антон Иванов, член на експертния екип на Института за икономически изследвания при БАН, разработил проекта  „Национална стратегия в областта на енергетиката, с фокус върху електроенергетиката, с визия до 2050 г.“, както и „Аспекти на развитието на земеделието и селските райони. „доц. Огнян Боюклиев, от Институт за икономически изследвания при БАН.

Проведе се много интересен диалог между присъстващите гости и лектори.

Сега остава въпросът как всички добри намерения да станат факт в реалния бизнес.Категории:Галерия, Заседания и срещи, Панаири, изложения и конференции, Разни, Събития и мероприятия

%d блогъра харесват това: