Правни новини

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МОТИВИ към проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целПроект на мотиви СТАНОВИЩЕ на… Read More ›

Позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда

ДО Регионалните организации, сдруженията на предприемачите и работодателите и местните органи при бск Уважаеми колеги, Изпращамe позиция на УС на БСК и проект на позиция на АОБР за промени в Кодекса на труда. Моля да се запознаете с предложенията и да дадете ваши… Read More ›

Спогодба за трудова миграция между България и Молдова

Агенцията по заетостта  публикува Спогодба за трудова миграция между България и Молдова. Текстът е важен за работодателите, тъй като регламентира условията и реда за посредничество за наемане на работа, въпросите относно условията на труд и социалните права на работниците мигранти… Read More ›

Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

До Регионалните стопански камари СДРУЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ и МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БСК     Здравейте колеги,   Изпращам за информация публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, със срок за становище до 29.09.2018 г…. Read More ›

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи

До Регионалните стопански камари СДРУЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ и МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА БСК Уважаеми колеги, Изпращаме Ви : Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи С проекта се… Read More ›

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

До Председателите на УС Изп. директори и секретари на Регионалните организации, сдруженията на предприемачите и местните органи НА Българска стопанска камара       Уважаеми колеги, Изпращаме Ви Проект на Закон за изменение и допълненеие на Закона за защита на… Read More ›

Писмо на Българска стопанска камара относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗЛД)

Писмо на Българска стопанска камара до Президента на страната, Министър председателя и Министъра на правосъдието   Отговор от Комисия за Защита на Личните данни (КЗЛД) на БСК

Подкрепа от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда

Писмо от Божидар Данев ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на организациите на българските работодатели към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори