Русенска Стопанска Камара

Начало » Правни новини (Страница 2)

Category Archives: Правни новини

Промени в партидата на Русенска Стопанска Камара

Решение и Удостоверение Окръжен съд РСК (2018)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

До

Председателите на УС

Изп. директори и

секретари на

Регионалните организации,

сдруженията на предприемачите и

местните органи НА Българска стопанска камара

 

 

 

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви Проект на Закон за изменение и допълненеие на Закона за защита на личните данни

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

 

Краен срок на общественото обсъждане: 14.5.2018 г.

 

 

 

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор

„Работодателски системи“

Българска стопанска камара

02/9320952

0885 072878

miroslav.tonchev@bia-bg.com

www.bia-bg.com

 

За повече информация:

Мотиви

Проект на Закона за изменение на ЗЗЛД

Писмо на Българска стопанска камара относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗЛД)

Писмо на Българска стопанска камара до Президента на страната, Министър председателя и Министъра на правосъдието

 

Отговор от Комисия за Защита на Личните данни (КЗЛД) на БСК

Подкрепа от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда

Писмо от Божидар Данев

ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на организациите на българските работодатели към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори

Обучителен семинар по новия регламент регулиращ обработката и защитата на лични данни влизащ в сила от 25 май 2018г.

За повече информация: Програма обучение ГДПР регламент V1

Промени по партидата на Сдружение с дейност в частна полза „Русенска Стопанска Камара“

Решение и Удостоверение Окръжен съд РСК 2017

Покана за участие в експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО

 

 

Членовете на Българска стопанска камара ползват 5 % отстъпка от стойността на таксата за участие.

 

http://www.bia-bg.com/event/view/23375/

 

 

 

Единственият по рода си форум в страната, в който си дават среща всички участници в данъчния процес: законодател и правоприлагащи (администрация, съд, бизнес, консултанти.) ще се проведе в гр. София, 4 и 5 октомври 2017 г. (сряда и четвъртък), 9.00 – 18.00 ч., Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“.

С любезното участие на: председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Менда Стоянова и заместник-министъра на финансите Бойко Атанасов.

В разискванията участват експерти от: Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, Върховния административен съд, данъчни адвокати и консултанти, одитори, финансови директори и главни счетоводители.

Акцентите и новите моменти: в срещи и дискусии с ръководствата и експертите на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Тематичните акценти презентират: Добринка Шишкова, данъчен консултант; Велин Филипов, модератор на срещата; Пламен Донев, данъчен консултант; Красен Кискинов, данъчен адвокат; Георги Симеонов, данъчен адвокат; Валентина Василева, данъчен консултант; Павлина Калчева, данъчен консултант; Александър Стефанов, данъчен адвокат; Йордан, Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС; Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС.

Модератор: Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

С активното присъствие на: счетоводната колегия и данъчните специалисти от цялата страна, които, освен пряко в дискусиите на самия форум, могат предварително писмено да зададат въпроси и да изразят становища по темите за усъвършенстване на законодателството и практиката по ЗКПО и ЗДДС на e-mail: office@schetovodstvoplus.com

Своето участие в Петата Национална експертна среща може да заявите на:

– редакционния e-mail: office@schetovodstvoplus.com

– редакционните телефони: 02/983 64 27 или 0889 919 320.

Такса за участие: 396 лв. с ДДС за двата дни.

Сумата за участие се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена по електронен път.

Краен срок за заявки и плащане: 25 септември 2017 г.

 

Важно за одиторите: ИДЕС признава на одиторите участието в срещата за 16 часа обучение.

Участниците, които желаят хотелско настаняване, ползват преференциални цени за нощувка (с включена закуска) в Парк-хотел „Москва“ за периода 3-5 октомври 2017 г.: 69 лв. за единична стая, 44 лв. на човек в двойна стая.

Те трябва да направят заявка за нощувки най-късно до 15 септември 2017 г. на e-mail: marketing@parkhotelmoskva.net, като изрично посочат, че са участници в Петата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО на 4 и 5 октомври 2017 г.

 

П Р О Г Р А М А

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО

София, 4-5 октомври 2017 г.

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, 9.00 – 18.00 ч.

 

Модератор: Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

 

4 октомври 2017 г. (сряда)

8.30 – 9.30 ч.        Регистрация на участниците

9.30 – 9.35 ч.       Откриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”

9.35 – 9.45 ч.       Встъпление на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание

9.45 – 9.55 ч.       Встъпление на Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите

9.55 – 10.00 ч.     Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

10.00 – 11.00 ч.    I модул:

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия:

– Европейските директиви, които са приети или са в процес на финализиране – изисквания и очаквано имплементиране в България

– Oбща (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък /Common (Consolidated) Corporate Tax base/ – състояние на проекта и очаквано развитие

– Участие на РБългария в проекта BEPS* и очаквани последици за страната

*BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби)

– Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието МФ – данъчни консултанти – бизнес;  Намаляване на административната тежест – изводи, перспективи и предложения**.

**С участието на Велин Филипов, модератор на срещата

– Приоритети за председателството на РБългария на ЕС в периода януари – юни 2018 г. в областта на данъците

11.00 – 11.30 ч.     Кафе пауза

11.30 – 12.30 ч.     ІІ модул:

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия (продължение)

12.30 – 14.00 ч.     Обяд                                                                     

14.00 – 15.30 ч.     ІІІ модул:

За някои предизвикателства, които промените в МСФО поставят в данъчен контекст – Добринка Шишкова, данъчен консултант и Велин Филипов, модератор на срещата

Проблемът с консорциумите отвъд ДДС – несъобразяването на корпоративното облагане със счетоводните правила – Пламен Донев, данъчен консултант

Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО – настояще и бъдеще – Красен Кискинов, данъчен адвокат

15.30 – 16.00 ч.     Кафе пауза

16.00 – 18.00 ч.     ІV модул:

Влияние на технологиите върху данъчната среда – Георги Симеонов, данъчен адвокат

Новият подход на НАП за отстраняване на грешки – Валентина Василева, данъчен консултант

Административната тежест при спазване на данъчното и осигурителното законодателство – Павлина Калчева, данъчен консултант

Дискусия по темите от деня

 

5 октомври 2017 г. (четвъртък)

9.00 – 11.00 ч.     V модул

Практики по проверки и ревизии в областта на трансферното ценообразуване в Централна и Източна Европа, включително България – Александър Стефанов, данъчен адвокат

Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в съдебната практика – Йордан Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС

11.00 – 11.30 ч.     Кафе-пауза

11.30 – 12.45 ч.     VІ модул:

Преглед на практиката на Съда на ЕС по преюдициални запитвания на български юрисдикции по данъчни дела и отражението им върху данъчната практика – Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС

12.45 – 14.00 ч.     Обяд

14.00 – 15.30 ч.     VІІ модул:

Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на НАП, включително дискусия:

– Многостранен инструмент – практически въпроси и аспекти по прилагането му

– Изменения в ДОПК във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане – практически въпроси и аспекти по прилагането им

– Развитието на практиката по трансферното ценообразуване – практически въпроси и аспекти

15.30 – 16.00 ч.     Кафе-пауза

16.00 – 17.45 ч.     VІІI модул:

Среща с представители на ръководството на НАП,  включително дискусия:

– Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието НАП – данъчни консултанти – бизнес – изводи и перспективи

– Насърчаване доброволното спазване на законодателството, включително в случаите на открити грешки (в аспект на ДДС и ЗКПО) – поуки и перспективи

– Намаляване на административната тежест – изводи и перспективи

17.45 – 17.55 ч.     Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата

17.55 – 18.00 ч.     Закриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”