Русенска Стопанска Камара

Начало » Проекти

Category Archives: Проекти

Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Анализ на социално-икономическото развитие на България за периода 2007 – 2017 г., който да послужи за съставяне основа на приоритетите на новия програмен период

Писмо

Анализ

 

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И
РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МОТИВИ
към проект на Закон за изменение
на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска целПроект на мотиви

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Нов проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – НОВА ЖИЗНЕНА ПЕРСПЕКТИВА“

„Рагина“ ООД с партньорството на РСК

„Мира консулт офис 2“ ООД с партньорството на РСК

Информация за кандидатстване и смятане на точки на проекти по оперативна програма пилотни инициативи и предприемачество

За повече информация: Оценяване

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти:  BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
„… 2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
4) Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на ико  номическите дейности (КИД-2008–Приложение Н);
5) В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008); .. “
стр.18 от Условията за кандидатстване 

Краен срок: 23.04.2018 г. 16:00 ч.

Текста на обявата може да прочетете тук:
http://www.opic.bg/news/bg16rfop002-3004-podkrepa-za-pilotni-i-demonstratsionni-initsiativi-za-efektivno-izpolzvane-na-resursite
На този линк можете да следите и за обяви за представяне на процедурата от управляващия орган по региони.

С пълните условия за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване можете да се запознаете тук :
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bad1d633-418f-4148-9ace-4de10aa787fd

Камелия Махакян
управител

Областен информационен център – Русе

Доходно здание

пл. „Свобода“ 4

тел. 082/ 506 899

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Обявена е грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”

Здравейте колеги!,

Приложено ви изпращаме информация за обявена миналата седмица грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която считаме че може да бъде интересна за членовете ни.

Краен срок за подаване на проектните предложения през ИСУН 2020: 26 септември 2017 г. (17.30 часа).

Ето и някои основни характеристики на грантовата схема.

Предприятието-кандидат следва да има поне три приключени финансови години (2014-2015-2016 г.). Изпълнението на проекта следва да води до разработването на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (по TRL скалата):

· TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда или

· TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда или

· TRL 8 – Завършена и сертифицирана система или

· TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда

Крайните резултати от проекта следва да попадат в някоя от четирите тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

· ИКТ и информатика

· Мехатроника и чисти технологии

· Индустрия за здравословен живот и биотехнологии

· Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Тази грантова схема е много интересна освен поради естеството си, така и заради двата комбинирани режима на кандидатстване –

режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ и режим „de minimis“ – описани са подробно в приложения файл.

В допълнение, се насърчава партньорството с външна научна организация или университет – дава по-висок интензитет на финансирането и допълнителни точки при оценката.

По наши наблюдения от предходни грантови схеми, за да може проектът да бъде класиран за финансиране, следва да получи минимум 70-73 точки (при максимален сбор от 90 точки) – прилагаме критериите за оценка.

Основното, но което следва да се обърне внимание, е следното:

· Разработваната иновация следва да се докаже, че представлява новост на световния или европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения – 20 точки

· Предприятието-кандидат следва да има доказан иновативен капацитет и да е финансово стабилно преди изпълнението на проекта (вземат се данни от ОПР-то и баланса на фирмата за периода 2014-2016 г.) – 37 точки

Останалите точки, с малки изключения (напр. че предприятието е регистрирано в Северозападен район), може да се получат при добре написан проект.

На база на индивидуалните размери на проектите, в зависимост от категорията предприятие, наличният бюджет на грантовата схема ще стигне да бъдат финансирани около 100 проекта на микро и малки предприятия, около 25 проекта на средни предприятия и около 20 проекта на големи предприятия.

Успешен ден!

Мирослав

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор

„Работодателски системи“

Българска стопанска камара

02/9320952

0885 072878

miroslav.tonchev@bia-bg.com

http://www.bia-bg.com

Допълнителни материали:
Info grant_1

Kriterii i metodologiq za ocenka