Проекти

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МОТИВИ към проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целПроект на мотиви СТАНОВИЩЕ на… Read More ›

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти:  BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. „… 2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са… Read More ›

Обявена е грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”

Здравейте колеги!, Приложено ви изпращаме информация за обявена миналата седмица грантова схема по ОПИК за „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която считаме че може да бъде интересна за членовете ни. Краен срок за подаване на проектните предложения през ИСУН… Read More ›